Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.mediterenmetjestem.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door MAREA mind & body. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Definities
Mediteren met je StemMAREA mind & body , gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 85518573.
Klant: degene met wie Mediteren met je Stem een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Mediteren met je Stem en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van MAREA ingeschreven in de kamer van koophandel onder het nummer 85518573, handelend onder de naam van Mediteren met je Stem.

 

Prijzen
Alle prijzen die Mediteren met je Stem hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. Alle prijzen die Mediteren met je Stem hanteert voor zijn diensten, op de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Mediteren met je Stem te allen tijde wijzigen. Partijen komen voor een dienstverlening door Mediteren met je Stem een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. 

 

Betalingen en betalingstermijn
Mediteren met je Stem mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering  te hebben voldaan. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Mediteren met je Stem de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. Mediteren met je Stem behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Gevolgen niet tijdig betalen
Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Mediteren met je Stem zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Mediteren met je Stem, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Mediteren met je Stem te betalen. 

 

Herroepingsrecht 
Bij een de aanschaf van een traject beschikt de klant over een bedenktermijn van veertien (14) dagen vanaf dag van aankoop, waarbinnen hij het abonnement zonder opgave van redenen kan herroepen. Mediteren met je Stem  mag de Klant vragen naar de reden(en) van herroeping, maar de klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.

 

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Mediteren met je Stem te verrekenen met een vordering op Mediteren met je Stem

 

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Mediteren met je Stem enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

 

Uitvoering van de overeenkomst 
Mediteren met je Stem voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Mediteren met je Stem heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Mediteren met je Stem tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Mediteren met je Stem tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst 
De overeenkomst tussen Mediteren met je Stem en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

 

Vrijwaring
De klant vrijwaart Mediteren met je Stem tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Mediteren met je Stem geleverde producten en/of diensten. 

 

Klachten
De klant dient een door Mediteren met je Stem geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Mediteren met je Stem daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. Consumenten dienen Mediteren met je Stem uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Mediteren met je Stem in staat is hierop adequaat te reageren. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Mediteren met je Stem gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Aansprakelijkheid Mediteren met je Stem

Als Mediteren met je Stem een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Mediteren met je Stem verschuldigd zijn. Mediteren met je Stem is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Indien Mediteren met je Stem aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 
Mediteren met je Stem is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. Indien Mediteren met je Stem aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Mediteren met je Stem maakt gebruik van de volgende programma’s:

  • Mailchimp: relatiebeheersysteem voor het opslaan van deelnemersgegevens;
  • Mollie: deze systemen regelen dat betalingen via de website kunnen worden gedaan;

 

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Mediteren met je Stem vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Mediteren met je Stem toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
Is de nakoming van de verplichtingen door Mediteren met je Stem niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Mediteren met je Stem in verzuim is. Mediteren met je Stem heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Mediteren met je Stem kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

 

Overmacht
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Mediteren met je Stem in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Mediteren met je Stem kan worden toegerekend in een van de wil van Mediteren met je Stem onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Mediteren met je Stem kan worden verlangd. 
Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Mediteren met je Stem 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Mediteren met je Stem er weer aan kan voldoen. 
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
Mediteren met je Stem is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mediteren met je Stem is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Mediteren met je Stem.

Het is niet toegestaan om:

  • De via de website verkregen informatie te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen.
  • Via de website informatie op te slaan of te verspreiden die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
  • Mensen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van anderen, zoals door links naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit te plaatsen die kennelijk bedoeld zijn om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen.

 

Wijziging van de overeenkomst 
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 

 

Wijziging algemene voorwaarden
Mediteren met je Stem is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
Grote inhoudelijke wijzigingen zal Mediteren met je Stem zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Mediteren met je Stem bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Mediteren met je Stem is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 15 juni 2022.